Program grantowy

Program grantowy

na prace B+R jednostek naukowych

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu pt.
„Podkarpackie Centrum Innowacji”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie: Konkurs na projekty B+R
Nabór I

Aby móc aplikować do programu grantowego na prace B+R jednostek grantowych należy zarejestrować konto.
Rejestracja
ORGANIZATOR:

Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Partnerzy Projektu).

PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem Programu grantowego jest wsparcie jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych, mających na celu powiększenie zasobów wiedzy, zmierzające do tworzenia prototypów oraz innowacyjnych technologii, inicjowanych na Uczelniach i realizowanych przez Zespoły naukowe (tzw. etap PoP i PoC). Przedmiotem wsparcia będą prace badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji.

TERMIN NABORU:

Rozpoczęcie: wtorek, 9 lipca 2019, godz: 10:00.
Zakończenie: środa, 31 lipca 2019, godz: 23:59.

POZIOM DOFINANSOWANIA:

Poziom dofinansowania projektów to 100% kosztów kwalifikowanych.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 200 000 zł.
 • Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 20 000 zł.
CO MOŻNA FINANSOWAĆ (koszty kwalifikowane):
 1. Nabycie wyposażenia, urządzeń, sprzętów (nie będących środkiem trwałym), maksymalnie 50 000 zł netto,
 2. Nabycie materiałów i surowców(w tym surowców, półproduktów, odczynników, materiałów eksploatacyjnych, itp.) służących do prowadzenia badań,
 3. Nabycie/ opracowanie usług badawczych, analiz, raportów, ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł informacji, profesjonalnych opracowań), maksymalnie 40 000 zł netto,
 4. Wydatki na wynajem lub dzierżawę aparatury badawczo naukowej, maksymalnie 50 000 zł netto,
 5. Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu (pracownicy naukowi, studenci, doktoranci oraz pracownicy techniczni), maksymalnie 100 000 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy,
 6. Koszty ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej, maksymalnie 10 000 zł netto,
 7. Koszty pośrednie Uczelni w wysokości 15% wartości wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu (pkt. 5).
KTO MOŻE APLIKOWAĆ:
 • Zespół naukowy (Aplikujący) – jest to pracownik naukowy lub zespół naukowców, będących twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych lub też zamierzających podjąć prace badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do Konkursu. W skład Zespołu mogą także wchodzić naukowcy spoza uczelni występujący za jej zgodą i w jej imieniu, a także studenci, doktoranci oraz pracownicy techniczni.
 • Liderem Zespołu naukowego każdorazowo musi być pracownik naukowy zatrudniony u Partnera Projektu na podstawie umowy o pracę.
 • Wnioskodawca – jest to Partner Projektu, z którym PCI podpisuje umowę na finansowanie Projektów B+R, realizowanych przez Zespół naukowy.
INNE WAŻNE SZCZEGÓŁY
 • Minimalny poziom gotowości technologicznej (TRL) dla zgłaszanych Wniosków wynosi II "Określono koncepcję technologii lub jej potencjalne przyszłe zastosowanie".
 • Okres realizacji projektów – należy przez to rozumieć czas, w jakim zostanie zrealizowany projekt objęty finansowaniem. Okres ten może trwać maksymalnie do 6 miesięcy (minimalnie 3 miesiące = 1 etap) i czas ten jest liczony od wpływu pierwszej transzy Grantu na konto Wnioskodawcy.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie przez Zespoły naukowe wewnętrznych procedur Uczelni, w szczególności dotyczących praw do wynalazków, wymogów dla zgłaszania powstałych dóbr niematerialnych oraz przyjętych zasad wykorzystania infrastruktury.
 • Osoba będąca członkiem Zespołu naukowego, może być zaangażowana w maksymalnie dwa projekty składane w ramach ogłoszonego naboru. Członek Zespołu naukowego może pełnić funkcję Lidera Zespołu naukowego maksymalnie w jednym projekcie składanym w ramach ogłoszonego naboru.
 • Poprawki do złożonych projektów mogą być dokonywane tylko na etapie oceny formalnej.
 • Otrzymanie 0 pkt. w którymkolwiek kryterium oceny merytorycznej skutkuje negatywną rekomendacją Projektu.
 • Podatek VAT jest niekwalifikowany.
 • Organizator konkursu będzie wypłacać środki Grantobiorcy w formie zaliczek (dwie transze).

Więcej informacji dotyczących konkursu można uzyskać w:

 • CTT Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1 pok. 300 (bud. A0-B3) tel. 17 8518719, uctt@ur.edu.pl
 • CTT Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, tel. 17 8651689
 • Biuro Projektów WSIiZ, ul. Sucharskiego 2, tel. 17 8661286, gkarpiuk@wsiz.rzeszow.pl
lub na stronie internetowej projekty.pcinn.org (w tym plik FAQ). W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami PCI, pod numerem telefonu: 504238159 lub 665435053, e-mail: programgrantowy@pcinn.org

Pliki do pobrania
UE UE