Program grantowy

Program grantowy

na prace B+R jednostek naukowych

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu pt.
„Podkarpackie Centrum Innowacji”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: Konkurs na projekty B+R
Nabór II
Nr konkursu: 1/2020

Aby móc aplikować do programu grantowego na prace B+R jednostek grantowych należy zarejestrować konto.
Rejestracja
ORGANIZATOR:

Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Partnerzy Projektu).

PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem Programu grantowego jest wsparcie jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych, mających na celu powiększenie zasobów wiedzy, zmierzające do tworzenia prototypów oraz innowacyjnych technologii, inicjowanych na Uczelniach i realizowanych przez Zespoły naukowe (tzw. etap PoP i PoC). Przedmiotem wsparcia będą prace badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji.

TERMIN NABORU:

Rozpoczęcie: piątek, 31 stycznia 2020, godz: 14:30.
Zakończenie: niedziela, 15 marca 2020, godz: 23:59.

POZIOM DOFINANSOWANIA:

Poziom dofinansowania projektów to 100% kosztów kwalifikowalnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
 • Minimalna kwota dofinansowania Projektu wynosi: 40 000 złotych.
 • Maksymalna kwota dofinansowania Projektu wynosi: 200 000 złotych.
CO MOŻNA FINANSOWAĆ (koszty kwalifikowalne):
 1. Nabycie wyposażenia, urządzeń, sprzętów (nie będących środkiem trwałym), maksymalnie 50 000 złotych netto.
 2. Nabycie materiałów i surowców (w tym surowców, półproduktów, odczynników, materiałów eksploatacyjnych, itp.) służących do prowadzenia badań,
 3. Nabycie/ opracowanie usług niezbędnych do realizacji prac badawczo-rozwojowych, m.in. analiz, raportów, ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł informacji, profesjonalnych opracowań), maksymalnie 40 000 złotych netto,
 4. Wydatki na wynajem lub dzierżawę aparatury badawczo naukowej, maksymalnie 50 000 złotych netto,
 5. Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu (pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników naukowo/badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz inny personel techniczny niezbędny do realizacji projektu), maksymalnie 100 000 złotych brutto wraz z kosztami pracodawcy,
 6. Koszty ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej, maksymalnie 10 000 złotych netto.
 7. Koszty pośrednie Uczelni w wysokości 15% wartości wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu (pkt. 5).
KTO MOŻE APLIKOWAĆ:
 • Zespół naukowy (aplikujący) – należy przez to rozumieć pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego lub zespół takich pracowników będących twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych lub też zamierzających podjąć prace badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do Konkursu. Do udziału w Konkursie dopuszcza się również naukowców z oraz spoza uczelni występujących za jej zgodą i w jej imieniu: studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników naukowo/badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz inny personel techniczny niezbędny do realizacji projektu.
 • Liderem Zespołu naukowego każdorazowo musi być pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny zatrudniony u Partnera Projektu na podstawie umowy o pracę.
 • Wnioskodawca – jest to Partner Projektu, z którym PCI podpisuje Umowę na finansowanie Projektów B+R, realizowanych przez Zespół naukowy.
INNE WAŻNE INFORMACJE
 • Minimalny poziom gotowości technologicznej (TRL) dla zgłaszanych Wniosków wynosi TRL 2 "Określono koncepcję technologii lub jej potencjalne przyszłe zastosowanie". Na zakończenie realizacji projektu musi osiągnąć co najmniej poziom TRL 4: "Potwierdzenie technologii w skali laboratoryjnej".
 • Okres realizacji projektu – należy przez to rozumieć czas, w jakim zostanie zrealizowany Projekt objęty finansowaniem. Okres ten może trwać maksymalnie do 12 miesięcy (minimalnie 3 miesiące = 1 etap) i czas ten jest liczony od terminu rozpoczęcia realizacji Projektu wskazanego w Umowie na finansowanie Projektu. Rozpoczęcie realizacji Projektu może nastąpić najwcześniej od lipca 2020 r., a zakończenie najpóźniej we wrześniu 2021 r.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie przez Zespoły wewnętrznych procedur Uczelni, w szczególności dotyczących praw do wynalazków, wymogów dla zgłaszania powstałych dóbr niematerialnych oraz przyjętych zasad wykorzystania infrastruktury.
 • Członek Zespołu naukowego może pełnić funkcję Lidera Zespołu naukowego maksymalnie w jednym projekcie składanym w ramach ogłoszonego naboru.
 • Poprawki do złożonych projektów mogą być dokonywane tylko na etapie oceny formalnej.
 • Otrzymanie 0 pkt. w którymkolwiek kryterium oceny merytorycznej skutkuje negatywną oceną Projektu.
 • Podatek VAT jest niekwalifikowalny.
 • Organizator konkursu będzie wypłacać środki Grantobiorcy po prawidłowym rozliczeniu kosztów poniesionych podczas realizacji Projektu (ujętych w Sprawozdaniach) na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji dotyczących konkursu można uzyskać na stronie internetowej projekty.pcinn.org
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Transferu Technologii Państwa Uczelni lub z Podkarpackim Centrum Innowacji pod numerami telefonów:

e-mail: programgrantowy@pcinn.org

Pliki do pobrania
Materiały informacyjne
Dokumenty archiwalne
UE UE