Program grantowy

Program grantowy

na prace B+R jednostek naukowych

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT.
„PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI 2029”
REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027
PRIORYTET: FEPK.01 KONKURENCYJNA I CYFROWA GOSPODARKA
DZIAŁANIE FEPK.01.01 BADANIA I ROZWÓJ
TYP PROJEKTU: BUDOWA POTENCJAŁU OŚRODKÓW INNOWACJI
PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI
NABÓR: IV
NR KONKURSU: 1/2024

Nabór nieaktywny
ORGANIZATOR:

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem Programu grantowego jest wsparcie jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych, mających na celu powiększenie zasobów wiedzy, zmierzające do tworzenia prototypów oraz innowacyjnych technologii, inicjowanych na Uczelniach i realizowanych przez Zespoły badawcze. Przedmiotem wsparcia będą prace badawcze o wysokim potencjale do wdrożenia/komercjalizacji.

TERMIN NABORU:

Rozpoczęcie: 20 maja 2024, godz: 12:00.
Zakończenie: 22 lipca 2024, godz: 23:59.

POZIOM DOFINANSOWANIA:
 • Poziom dofinansowania projektów wynosi do 90% wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich oraz 100% kosztów pośrednich.
 • Wkład własny do projektu wynosi minimum 10% wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich i może być wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej.
WARTOŚĆ PROJEKTU:
 • Minimalna kwota dofinansowania Projektu wynosi: 100 000 złotych.
 • Maksymalna kwota dofinansowania Projektu wynosi: 400 000 złotych.
CO MOŻNA FINANSOWAĆ (koszty kwalifikowalne):
 1. Koszty związane z nabyciem materiałów wykorzystywanych do prowadzenia prac B+R, tj. na przykład: surowców, półproduktów, odczynników, itp., w tym również służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowane w prototypie - maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych bez limitu.
 2. Koszty usług niezbędnych do realizacji prac B+R - m.in analiz, raportów, ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł informacji, profesjonalnych opracowań) - maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 100 000,00 złotych netto.
 3. Wydatki na wynajem lub dzierżawę aparatury badawczo-naukowej oraz innego sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R- maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 75 000,00 złotych netto.
 4. Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu zatrudnionych u Wnioskodawcy na podstawie stosunku pracy – umowa o pracę/aneks do umowy o pracę/oddelegowanie do zadań w projekcie (pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, pracowników dydaktycznych oraz pracowników naukowo/badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz inny personel techniczny niezbędny do realizacji projektu), maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 75 000,00 złotych brutto wraz z kosztami pracodawcy.
 5. Koszty pośrednie w wysokości 15% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych kategorii Wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu zatrudnionych u Wnioskodawcy na podstawie stosunku pracy.
KTO MOŻE APLIKOWAĆ:
 1. Zespół badawczy (zespół) – należy przez to rozumieć pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, pracowników dydaktycznych oraz pracowników naukowo/badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz inny personel techniczny niezbędnych do realizacji projektu i zatrudnionych u wnioskodawcy na podstawie stosunku pracy.
 2. Lider Zespołu badawczego (Lider zespołu) – pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny zatrudniony przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji projektu.
 3. Wnioskodawca – należy przez to rozumieć uczelnię, która złożyła co najmniej jeden wniosek o dofinansowanie, reprezentowaną w kontaktach roboczych przez wskazaną w deklaracji uczestnictwa komórkę wewnętrzną uczelni.
INNE WAŻNE INFORMACJE
 1. Wsparcie w ramach prac B+R dotyczy projektów, które znajdują się na poziomie TRL IV - a na zakończenie realizacji projektu osiągną TRL VI.
 2. Okres realizacji Projektu – należy przez to rozumieć czas, w jakim zostanie zrealizowany projekt. Okres realizacji określa się indywidualnie dla każdego projektu we wniosku o dofinansowanie (rozpoczęcie/zakończenie). Okres ten może trwać maksymalnie 18 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji Projektu może nastąpić najwcześniej od stycznia 2025 r., a zakończenie najpóźniej w lutym 2027 r.
 3. Lider zespołu składa projekt na osobistym koncie założonym w systemie on-line dostępnym na stronie internetowej: www.projekty.pcinn.org.
 4. Lider zespołu nie jest Liderem ani członkiem zespołu badawczego w innych projektach Wnioskodawcy.
 5. PCI będzie wypłacać środki Grantobiorcy po prawidłowym rozliczeniu kosztów poniesionych podczas realizacji projektu (ujętych w Sprawozdaniach) na zasadzie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Transferu Technologii Państwa Uczelni (bądź innymi kompetentnymi jednostkami Uczelni) lub z Podkarpackim Centrum Innowacji pod numerami telefonów:
zasady naboru i dokumentacja konkursowa

obsługa systemu teleinformatycznego doradztwo w kwestiach merytorycznych w obszarze prac B+R

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

1. REGULAMIN KONKURSU nr 1_2024
1.1. Zał. nr 1 do Reg. - Wniosek o dofinansowanie (wzór - wersja edytowalna)
1.1. Zał. nr 1 do Reg. - Wniosek o dofinansowanie (wzór)
1.2. Zał. nr 1A do Reg. - DEKLARACJA UCZESTNICTWA
1.2.1. Zał. nr 1 do Deklaracji ucz. - Wniosek o nadanie uprawnień do systemu teleinformatycznego
1.2.2. Zał. nr 2 do Deklaracji ucz. - Oświadczenie o poufności - pracownik Uczelni
1.3. Zał. nr 1B do Reg. - Tabela szacowania wydatków do wniosku - Wydatek nr [...]
1.4. Zał. nr 1C do Reg. - Tabela szacowania wydatków do wniosku - Wynagrodzenia
1.5. Zał. nr 2 do Reg. - PROCEDURA OCENY PROJEKTÓW
1.5.1. Zał. nr 1 do Procedury oceny - Ośw. oraz deklaracja poufności i bezstronności - Pracownik PCI
1.5.2. Zał. nr 2 do Procedury oceny - Ośw. oraz deklaracja poufności i bezstronności - Ekspert zewnętrzny
1.5.3. Zał. nr 3 do Procedury oceny - Karta oceny formalnej
1.5.4. Zał. nr 4 do Procedury oceny - Karta oceny merytorycznej - Etap I
1.5.5. Zał. nr 5 do Procedury oceny - Karta oceny merytorycznej - Etap II
1.6. Zał. nr 3 do Reg. - Kryteria wyboru projektów
1.7. Zał. nr 4 do Reg. - Katalog kosztów kwalifikowalnych w konkursie
1.8. Zał. nr 5 do Reg. - Umowa o dofinansowanie (wzór)
1.8.1. Zał. nr 2 do Umowy - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (wersja edytowalna)
1.8.1. Zał. nr 2 do Umowy - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
1.9. Zał. nr 6 do Reg. - Poziomy gotowości technologicznej (TRL)
1.10. Zał. nr 7 do Reg. - Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
1.11. Zał. nr 8 do Reg. - Wykaz kluczowych technologii i procesów RIS
1.12. Zał. nr 9 do Reg. - Umowa walidacji rezultatu projektu z potencjalnym odbiorcą technologii
1.13. Zał. nr 10 do Reg. - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (wersja edytowalna)
1.13. Zał. nr 10 do Reg. - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Sprawozdawczość

2.1. Zał. nr 1 do Procedury spr. - Sprawozdanie z realizacji projektu
2.2. Zał. nr 2 do Procedury spr. - Raport z realizacji etapu badawczego
2.3. Zał. nr 6 do Procedury spr. - INSTRUKCJA DOT. SPRAWOZDAWCZOŚCI
2.4. Zał. nr 7 do Procedury spr. - Oświadczenie personelu projektu

Pozostała dokumentacja

3. Wykaz danych niezbędnych do zaktualizowania wniosku o dofinansowanie
4. Wykaz danych niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu
5. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności
6. Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027
7. Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów
8. Wykaz pomniejszeń wartości dofinansowania w zakresie obowiązków komunikacyjnych Grantobiorców
9. Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w Umowie o dofinansowanie projektu

Pobierz wszystkie dokumenty

Materiały informacyjne

Pytania i odpowiedzi - IV nabór do Programu grantowego PCI
Szkolenie z zasad aplikowania do Programu grantowego 04.06.2024

UE UE