Program grantowy

Program grantowy

na prace B+R jednostek naukowych

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu pt.
„Podkarpackie Centrum Innowacji”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: Konkurs na projekty B+R
Nabór III
Nr konkursu: 1/2021

Nabór nieaktywny
ORGANIZATOR:

Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Partnerzy Projektu).

PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem Programu grantowego jest wsparcie jednostek naukowych w realizacji prac badawczo-rozwojowych, mających na celu powiększenie zasobów wiedzy, zmierzające do tworzenia prototypów oraz innowacyjnych technologii, inicjowanych na Uczelniach i realizowanych przez Zespoły naukowe. Przedmiotem wsparcia będą prace badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji.

TERMIN NABORU:

Rozpoczęcie: czwartek, 24 czerwca 2021, godz: 12:00.
Zakończenie: poniedziałek, 23 sierpnia 2021, godz: 23:59.

POZIOM DOFINANSOWANIA:

Poziom dofinansowania projektów to 100% kosztów kwalifikowalnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
 • Minimalna kwota dofinansowania Projektu wynosi: 50 000 złotych.
 • Maksymalna kwota dofinansowania Projektu wynosi: 500 000 złotych.
CO MOŻNA FINANSOWAĆ (koszty kwalifikowalne):
 1. Nabycie wyposażenia, urządzeń, sprzętów (nie będących środkami trwałymi), maksymalnie 125 000 złotych netto.
 2. Nabycie materiałów i surowców (w tym surowców, półproduktów, odczynników, materiałów eksploatacyjnych, itp.) służących do prowadzenia badań;
 3. Nabycie/ opracowanie usług niezbędnych do realizacji prac badawczo-rozwojowych, m.in analiz, raportów, ekspertyz, opracowań, wydawnictw, usług informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł informacji, profesjonalnych opracowań), maksymalnie 100 000 złotych netto,
 4. Wydatki na wynajem lub dzierżawę aparatury badawczo-naukowej, maksymalnie 125 000 złotych netto,
 5. Wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu (pra-cowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników naukowo/badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz inny personel techniczny niezbędny do realizacji projektu), maksymalnie 100 000 złotych brutto wraz z kosztami pracodawcy,
 6. Koszty ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej (na terytorium RP), maksymalnie 10 000 złotych netto.
 7. Koszty pośrednie Uczelni w wysokości 15% wartości wydatków na wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu (pkt 5),
KTO MOŻE APLIKOWAĆ:
 • Zespół naukowy (aplikujący) należy przez to rozumieć pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego lub zespół takich pracowników, będących twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych lub też zamierzających podjąć prace badawcze, które są przedmiotem zgłoszenia do Konkursu. Do udziału w Konkursie dopuszcza się również naukowców z oraz spoza uczelni występujących za jej zgodą i w jej imieniu: studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników naukowo/badawczo technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz inny personel techniczny niezbędny do realizacji projektu.
 • Liderem Zespołu każdorazowo musi być pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny zatrudniony w Uczelni na podstawie umowy o pracę. Z uczestnictwa w Zespole naukowym wykluczone są osoby biorące udział w jakimkolwiek z etapów oceny Wniosków o objęcie Projektów finansowaniem
 • Wnioskodawca należy przez to rozumieć Uczelnie, o których mowa w §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, reprezentowane w kontaktach roboczych przez CTT (jeżeli funkcjonuje w strukturze Uczelni) lub wskazaną we Wniosku komórkę wewnętrzną Uczelni
INNE WAŻNE INFORMACJE
 • Minimalny poziom gotowości technologicznej (TRL) dla zgłaszanych Wniosków wynosi 2: Określono koncepcję technologii lub jej potencjalne przyszłe zastosowanie. Na zakończenie realizacji projektu jego rezultat musi osiągnąć co najmniej poziom TRL 4: Potwierdzenie technologii w skali laboratoryjnej.
 • Okres realizacji projektu – należy przez to rozumieć czas, w jakim zostanie zrealizowany Projekt objęty finansowaniem. Okres realizacji określa się indywidualnie dla każdego Projektu. Okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy (minimalnie 3 miesiące) z możliwością wydłużenia w uzasadnionych przypadkach do 9 miesięcy. Czas ten jest liczony od terminu rozpoczęcia realizacji Projektu wskazanego w Umowie na finansowanie Projektu. Rozpoczęcie realizacji Projektu może nastąpić najwcześniej od listopada 2021 r., a zakończenie najpóźniej we wrześniu 2022 r.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie przez Zespoły naukowe wewnętrznych procedur Uczelni, w szczególności dotyczących praw do wynalazków, wymogów dla zgłaszania powstałych dóbr niematerialnych oraz przyjętych zasad wykorzystania infrastruktury. Wiedzę na temat powyższych warunków Zespół powinien uzyskać w swojej macierzystej Uczelni (np. w CTT).
 • Lider Zespołu naukowego składa projekt na osobistym koncie założonym w systemie on-line dostępnym na stronie internetowej, pod adresem projekty.pcinn.org.
 • Członek Zespołu naukowego może pełnić funkcję Lidera Zespołu naukowego maksymalnie w jednym projekcie składanym w ramach ogłoszonego naboru.
 • Poprawki do złożonych Projektów mogą być dokonywane tylko na etapie oceny formalnej.
 • Otrzymanie 0 pkt. w którymkolwiek kryterium oceny merytorycznej skutkuje negatywną oceną Projektu.
 • Podatek VAT jest niekwalifikowalny.
 • Organizator konkursu będzie wypłacać środki Grantobiorcy po prawidłowym rozliczeniu kosztów poniesionych podczas realizacji Projektu (ujętych w Sprawozdaniach) na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Transferu Technologii Państwa uczelni (bądź innymi kompetentnymi jednostkami Uczelni) lub z Podkarpackim Centrum Innowacji pod numerami telefonów:

zasady naboru i dokumentacja konkursowa: w sprawach obsługi dedykowanego do aplikowania systemu on-line pod numerem: e-mail: programgrantowy@pcinn.org

Zapraszamy również do kontaktu ze Specjalistami ds. Rozwoju Technologii: Radosław Krajewski, nr tel.: (+48) 798 870 498, Sławomir Chrobak, nr tel.: (+48) 798 870 499 (doradztwo w kwestiach merytorycznych w obszarze prac B+R).

Pliki do pobrania
Materiały informacyjne
Dokumenty archiwalne
UE UE